عملکرد ایران در استفاده از ظرفیت تجاري کشورهاي همسایه

واردات کالا و صادرات کالا به کشورهای همسایه موقعیت اقتصادي، سیاسی و جغرافیایی برخی کشورهاي همسایه ایران، فرصت ها و ظرفیت هاي بالقوه اي را براي کشور فراهم نموده است که با بهره گیري مناسب از آنها می توان بر ادامه مطلب عملکرد ایران در استفاده از ظرفیت تجاري کشورهاي همسایه