مشتری مناسب ، بازاریابی و آشنایی با بازارهای خارجی

بازاریابی و مشتری مناسب : بازاریابی یعنی شناخت بازارهای خارجی و راههای نفوذ به آن که دستیابی به این شناخت از طریق مذاکره با خریداران. استفاده از اطلاعات و آمارهای رسمی، شرکت در نمایشگاههاي بین المللی، تماس با رایزنان بازرگانی ادامه مطلب مشتری مناسب ، بازاریابی و آشنایی با بازارهای خارجی