واردات از چین و سایر کشورها ، مذاکره تجاری با چین

دنيا شاهد يكي از مهيج ترين دگرگوني هاي اقتصاد قرن بيستم در چين بـوده اسـت. شواهد موجود بيان ميكند اقتصاد چين در قرن گذشته با سريعترين نرخ رشد در دو دهه اخير، بـه يكـي از بـزرگ ترين بازارها براي تجارت ادامه مطلب واردات از چین و سایر کشورها ، مذاکره تجاری با چین